KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUN
AYDINLATMA METNİ

Flogaz Kimyevi Madde Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve buna yönelik düzenlemelere Şirket olarak uyum konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu hassasiyet ve KVKK ile sair tüm ikincil düzenlemelerin tanımladığı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıkladığımız amaç, kapsam ve yasal sınırlar içerisinde işlemekteyiz.

1. Tanımlar

Aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu Levent Mahallesi, Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 18 Beşiktaş – Istanbul adresinde mukim Flogaz Kimyevi Madde Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde aşağıda sayılan gereksinim ve faaliyetlerle bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Şirketimiz ana faaliyeti, soğutma üniteleri ve endüstriyel kimyasalların ithalatı, depolanması, ve satışı faaliyetinde bulunmaktadır. Yapılan bu faaliyetin hassasiyetine binaen, ithal edilen ürünlerin depolanması ve depo alanının yüksek güvenlik tedbirleriyle muhafaza edilmesi, depoya giriş çıkışların azami surette kontrol altında tutulması gerekmektedir. Ayrıca, çeşitli yasal yükümlülüklerin temini için depo alanı içerisinde oluşturulan yüksek güvenlik tedbirli özel bölümlere erişim sınırlı ve kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Açıklanan amaçlarla Kişisel Verileriniz,

 • Şirketimizin depo alanına giriş/çıkış kontrol noktasında,
 • Depo içerisinde konumlandırılan özel bölümlere erişim esnasında,
 • Ve ayrıca, Şirketimiz personelinin yasal, idari ve operasyonel süreçlerinin yönetimi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla ve bu bağlamda Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirilebilmesini teminen,
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen standartlar ve yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

5. Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, burada verilen örneklerle sınırlı olmamak üzere, özellikle Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak), idari operasyonlarının yürütülmesi (insan kaynakları politikaları), mali operasyonlarının yürütülmesi (muhasebe ve ödemlerin gerçekleştirilmesi) için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (pay sahibi, program ortağı, işbirliği yapılan kurum, iştirakler, güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak kullanmak istediğiniz yasal haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan tahsil edilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Levent Mahallesi, Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 18 Beşiktaş – Istanbul adresine, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı istediğinize yönelik açıklamalarınızla beraber, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.

Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 18 34330 Levent / İSTANBUL
Tel: (212) 279 70 71 | Faks: (212) 279 07 40